Door je ticket te bestellen, verklaar je je akkoord met het reglement.

Reglement Zanzilan

Laatst gewijzigd op 22 maart 2019

De VZW Zanzilan behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. De meest recente versie is raadpleegbaar op www.zanzilan.be VZW Zanzilan organiseert een lanparty. Tijdens dit evenement worden verschillende wedstrijden georganiseerd waarbij men prijzen kan winnen. De datum van de eerstvolgende editie is ten allen tijde raadpleegbaar op www.zanzilan.be Door de deelname aan dit evenement verklaart elke deelnemer zich akkoord met het algemeen reglement, het comporeglement en de cateringregels, alsook met elke beslissing die Zanzilan hieromtrent neemt. Al de beslissingen die Zanzilan neemt kunnen niet meer worden betwist.

Persoonlijke gegevens

Zanzilan verwerkt alle gegevens zoals in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens. De geregistreerde gegevens worden door Zanzilan opgeslagen in zijn databanken voor louter persoonlijke doeleinden zoals o.a. op de hoogte brengen van nieuwe lanparty’s. Deze zullen met de grootste zorg en discretie worden bewaard. De verzamelde gegevens zullen nooit aan derden voor gelijk welke doeleinden (commercieel, persoonlijk, …) verkocht of doorgegeven worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het Internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op Zanzilan. De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of de foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enige wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit onder meer op de website(s) van de organisatoren: http://www.zanzilan.be/. Zanzilan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen m.b.t. het openbaar maken van deze gegevens. De deelnemer heeft het recht tot toegang van zijn gegevens en ze te laten verbeteren of schrappen. Hiertoe dient u een verzoek te richten tot de organisatie van Zanzilan. Eveneens wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden om het toezenden van mails stop te zetten door een eenvoudig verzoek aan de organisatie van Zanzilan.

Deelname

Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan de evenementen en de bijbehorende wedstrijden die Zanzilan organiseert. Zanzilan aanvaardt enkel individueel ingeschreven personen (inschrijven per groep is onmogelijk!). Elke deelnemer kan maar één maal deelnemen per evenement. Inschrijven via meerdere e-mailadressen is onder geen beding toegelaten. Ongeldig of niet toegelaten inschrijvingen worden van het evenement en de wedstrijd uitgesloten. Deelname is mogelijk indien de persoon het deelnemingsformulier op de website van Zanzilan geldig en volledig invult. Alle leeftijdscategorieën zijn welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. Minderjarige deelnemers moeten wel te allen tijde een schriftelijke toestemming van hun ouder(s)/voogd kunnen voorleggen. De inschrijving is pas voltooid vanaf de ontvangst van het deelnemingsformulier en na het betalen van het inkombedrag (rekeningnummer BE57 9795 2500 5835). Van zodra dit in orde is, ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail die de inschrijving geldig maakt. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor online inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn. Inkombedragen zijn vastgelegd volgens betaalperiodes die op www.zanzilan.be staan weergegeven. Het betreffende bedrag moet binnen de aangegeven periode gestort worden op het rekeningnummer van Zanzilan (BE57 9795 2500 5835). Deelname na betaling kan tot 30 dagen voor de start van het evenement geannuleerd worden waarbij het inschrijvingsgeld wordt terug gestort. Nadien behoudt Zanzilan het recht om het inschrijvingsgeld niet terug te betalen. De eigenaar/koper van een ticket mag, indien deze persoon zelf niet meer kan komen, verkiezen om zijn ticket naar een plaatsvervanger door te schuiven (onderling door te verkopen aan hetzelfde bedrag) mits Zanzilan hiervan op de hoogte gebracht wordt en hiervoor toestemming verleent. Indien het inkombedrag betaald is, maar er geen vrije plaatsen meer zijn op Zanzilan, wordt de betaling op de wachtlijst geplaatst. De wachtlijst wordt aangesproken indien er annulaties zijn en het ticket terug naar ZanziLan komt. Indien de wachtlijst niet meer wordt aangesproken, zal het volledige bedrag binnen 7 dagen na afloop van de LAN worden terugbetaald.

Legitimatie

De deelnemers aanvaarden dat hun identiteitskaart bij het aanmelden van het onthaal zal worden gedigitaliseerd (via uitlezing of fotografie). Deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de privacy wet van 8 december 1992. Zij zullen gedurende één jaar worden bewaard op één CD-Rom door de voorzitter van Zanzilan. Na de termijn van 1 jaar zullen deze gegevens verwijderd worden. Deze gegevens worden niet aan derden meegedeeld. Wel kunnen ze aan de overheid worden meegedeeld in geval van strafrechtelijke overtreding of op vordering. De deelnemers dienen zich ten allen tijde te kunnen legitimeren tijdens het evenement.

Bepaling van de winnaars/prijzen

De winnaars worden op de laatste dag van de lanparty (zondag) op de hoogte gebracht van de uitslag. Dit ter plaatse onder meer via omroeping en/of de intranetsite. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. De winnaars moeten zich uiterlijk op zondagavond vóór 20.00 u. na afloop van de lanparty, op de plaats waar de lan-party gehouden wordt bekendmaken bij de organisatoren. Bij niet tijdige aanmelding zullen de prijzen in kwestie toekomen aan de organisatie.

Gedragscode voor de lanner

Algemeen

De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw, de directe omgeving en de organisatie geen last ondervinden. Naast het algemene reglement van Zanzilan dient de deelnemer zich ook te houden aan het zaalreglement van de zaaleigenaar. In geval van tegenstrijdigheden zal het zaalreglement primeren op het algemeen reglement. Indien de deelnemer een inbreuk begaat op het algemene reglement of het zaalreglement, zal de deelnemer individueel verwittigd worden. Bij een ernstige inbreuk kan de deelnemer de toegang tot de lanparty worden ontzegd, zonder teruggave van de entreeprijs. Indien er een misdrijf wordt gepleegd, zal de politie worden gewaarschuwd.

Gedrag

 • Roken in welke vorm ook (bv. sigaretten, E-sigaretten, vapen,…) is verboden in de gebouwen waar het evenement plaatsvindt. Roken is enkel toegestaan buiten de lokalen mits gebruik te maken van de daarvoor voorziene asbakken.
 • Drugs zijn onder alle omstandigheden verboden.
 • Alcoholgebruik is enkel toegestaan voor meerderjarigen zolang het binnen de grenzen van het aanvaardbare blijft. De organisatie behoudt zich het recht om iemand toegang tot alcohol te ontzeggen wanneer deze persoon reeds te veel alcohol geconsumeerd heeft.
 • Zowel het aanzetten tot als tonen van afbeeldingen of films in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn verboden.
 • Het gebruik van speakers is niet toegelaten om overlast te vermijden. De deelnemer dient gebruik te maken van een zelf voorziene hoofdtelefoon of headset.
 • De deelnemer dient de zelfgemaakte rommel op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalcontainers/-bakken of vuilniszakken.
 • Gemorst eten of drinken of braaksel dient onmiddellijk opgekuist te worden. Hiervoor kan de deelnemer de organisatie om hulp vragen.
 • Cheaten of oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden.
 • Gelieve eigen drank binnen de perken te houden (maximum 1,5 liter eigen drank, enkel niet-alcoholisch). Eigen alcoholische drank meebrengen is niet toegelaten. De organisatie voorziet een kwalitatieve catering aan bodemprijzen.
 • Het binnen brengen in de zaal en binnen consumeren van take-out-food (zoals frieten, pizza, kebab, sushi,…) is verboden.

Materiaal

Enkel het gebruik van een eigen computer of laptop, beeldscherm, toetsenbord, muis, headset is toegestaan. Het gebruik van ander elektrisch materiaal is verboden o.a. microgolfovens, ijskasten, UPS-en, … De deelnemer is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle meegebrachte materialen. Het opzetten van eigen server(s) binnen het netwerk van Zanzilan zonder uitdrukkelijke toestemming van Zanzilan is niet toegelaten. Bij constatering van gebruik van niet toegestaan (al dan niet) elektrisch materiaal zal dit in beslag genomen worden door de organisatie tot afloop van het evenement. De deelnemer kan uitgesloten worden van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs, indien niet akkoord met vooropgestelde handelingen. Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer.

Vernielingen/schade

De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade/vernielingen toegebracht aan de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie (zaal en infrastructuur), materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie, eventuele internetprovider en andere externe partijen (mede-deelnemers, derden, …). Zanzilan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van het deelnemen aan Zanzilan en haar bijhorende wedstrijden. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard- of software, of van Zanzilan waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt. Zanzilan is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen Zanzilan en tegen de organisatoren in dit verband.

Illegale Software en bestanden en andere materialen

Als deelnemer is het verboden illegale software en bestanden mee te nemen naar het evenement, alsook andere illegale materialen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk hiervoor. Bij constatering van verspreiding/distributie van illegale bestanden (‘warez’) of andere illegale materialen wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Bij het akkoord gaan met dit reglement verbindt de deelnemer zich ertoe de organisatoren toegang te verlenen tot elke ruimte voor de opslag van gegevens toegankelijk van op zijn harde schijf of andere opslagmedia. De deelnemer is ervan verwittigd dat hij de nodige maatregelen moet treffen om zijn persoonsgegevens te bewaren vooraleer de zaal te betreden.

Servers en netwerkservices

Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisatoren. Worden onder andere als diensten beschouwd, het delen van hulpmiddelen zoals gedeelde repertoriums (‘shares’), peer2peer-functionaliteiten etc.

Internet

De toegang tot het internet is beperkt tot de behoeften van de spelen en/of chatprogramma′s met als doel chatten (woordenwisseling via het internet). Het gebruik van de infrastructuur die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld biedt toegang tot het internet m.b.v. een firewall. De deelnemer is ervan verwittigd dat de sporen van activiteit van die firewall door de organisatoren wordt bewaard en aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van overtreding.

Vrijwaring

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer.

Machtiging tot het doen van onderzoek

De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. De deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende misdrijven, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere Internetproviders of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven. Dit alles met inachtname van de wettelijke privacyregelgeving. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt. Zanzilan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van Zanzilan. Als het netwerk en infrastructuur van Zanzilan gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft Zanzilan het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Zanzilan tot enige schadevergoeding gehouden is. Elke deelnemer is aansprakelijk en zal Zanzilan schadeloosstellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht Zanzilan te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreid of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart Zanzilan voor elke vordering van derden in dit verband. Zanzilan en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van Zanzilan mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. Het is onder meer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken:
 • waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is;
 • dat inbreuk pleegt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen;
 • dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.
Het is verboden het netwerk en infrastructuur van Zanzilan te gebruiken voor elke actie die leidt tot:
 • de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken;
 • de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP-netwerk en infrastructuur;
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid;
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder.
Het is verboden om illegale software en bestanden binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart Zanzilan voor elke vordering van derden in dit verband. Zanzilan is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan. De deelnemer erkent dat Zanzilan niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC’s. Elke deelnemer vrijwaart Zanzilan voor elke vordering en schade dienaangaande van derden. Daar de organisator netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het nazicht van de op elke computer geopende TCP/IP-poorten. De deelnemer verbindt zich er toe dat de organisatoren ten allen tijde het door de netwerkkaart gebruikte MAC-adres van de deelnemer moet kunnen raadplegen. Hij verbindt zich ertoe dit niet te wijzigen, noch het door de organisator manueel of automatisch toegekende IP-adres te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement en vormt een reden tot uitsluiting van het evenement. Het gebruik van softwaremiddelen om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers die aangesloten zijn op het netwerk is strikt beperkt tot de organisatoren. Het gebruik van zulke software door een deelnemer vormt een reden tot uitsluiting. Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke manier dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (overspoelen en weigeren van service) en is verboden. De deelnemer zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van Zanzilan en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem.

Veiligheid

Tijdens het evenement zal de crew van de organisatie toezicht houden in de zaal om de algemene veiligheid te waarborgen. Zij zullen eveneens controle houden op de naleving van dit reglement. Bij inbreuken hierop zullen zij de betrokken deelnemer verwittigen en indien nodig een sanctie opleggen o.a. uitsluiting van het evenement, geen teruggave entreeprijs, … De crewleden vormen het eerste aanspreekpunt en zullen helpen/ingrijpen waar nodig.

Camerabewaking

De organisatie behoudt zich de mogelijkheid om camerabewaking te voorzien aan de ingang/uitgang van het gebouw. De organisatie behoudt zich deze mogelijkheid voor om de veiligheid van de deelnemers, haar bezoekers en de infrastructuur te garanderen. De beelden worden niet openbaar gemaakt en zullen enkel aan de overheidsdiensten worden overgemaakt indien zij hierom verzoeken. De gemaakte beelden zullen worden bewaard op digitale media. Deze opnames kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal voor een evt. diefstal. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer.

Geschillen

De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door een Comité van Wijzen die aangesteld worden door de organisatoren (de samenstelling van dit comité kan geraadpleegd worden bij Zanzilan). De beslissingen van dit comité zijn onherroepelijk. Voor geschillen is steeds de Belgische wetgeving van toepassing. Bijgevolg zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook Zanzilan en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van Zanzilan en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande.